Chi tiết sự kiện

32 COMMON, EFFECTIVE and MUST-KNOW ADVERBS IN IELTS

32 COMMON, EFFECTIVE and MUST-KNOW ADVERBS IN IELTS

Nếu ai từng xem bộ phim LOVE ROSIE thì đảm bảo không thể nào có thể quên được câu nói cực kì ngọt ngào của Rosie dành cho Alex: “No matter where you are, or what you’re doing, or who you’re with, it doesn’t matter it doesn’t change it, I have and I always will, honestly, truly, completely love you”.

 1. interestingly

adverb  /ˈɪn.trəs.tɪŋ.li/ used to introduce a piece of information that the speaker thinks is strange or interesting- thú vị thay 

Example: Interestingly (enough), he never actually said that he was innocent.- Thật thú vị, anh ấy chưa bao giờ thực sự nói rằng mình vô tội.

Không có mô tả ảnh.

 1. honestly

adverb  /ˈɒn.ɪst.li/  - in a way that is honest- thành thật mà nói thì

Example: I can't honestly say what time I'll be home.- Tôi không thể thành thật nói mấy giờ tôi sẽ về nhà.

Example: I can honestly say that I have no interest whatsoever in the royal family.- Tôi có thể thành thật nói rằng tôi không có hứng thú gì với hoàng gia.

Không có mô tả ảnh.

 1. truly

adverb /ˈtruː.li/ used to emphasize that what you are saying is true- thực sự

Example: At this time of year the river is a truly beautiful sight.- Vào thời điểm này trong năm, dòng sông là một cảnh tượng thực sự đẹp

Example: She was a truly great actress.- Cô ấy là một nữ diễn viên thực sự tuyệt vời.

Không có mô tả ảnh.

 1. completely

adverb  /kəmˈpliːt.li/ in every way or as much as possible- hoàn toàn

Example: I agree with you completely.- tôi hoàn toàn đồng ý với bạn

Example: She’s completely mad.- Cô ấy hoàn toàn điên loạn.

Không có mô tả ảnh.

 1. totally

adverb  /ˈtəʊ.təl.i/ completely- hoàn toàn

Exapmple: Her second husband is totally different from Mark.- Người chồng thứ hai của cô hoàn toàn khác với Mark.

Example: I totally agree with you.- tôi hoàn toàn đồng ý với bạn

Không có mô tả ảnh.

 1. entirely

adverb /ɪnˈtaɪə.li/ completely- hoàn toàn

Example: I admit it was entirely my fault.- Tôi thừa nhận đó hoàn toàn là lỗi của tôi.

Example: The company is run almost entirely by middle-aged men.- Công ty được điều hành gần như hoàn toàn bởi những người đàn ông trung niên.

Trong hình ảnh có thể có: văn bản

 1. fortunately = luckily

adverb /ˈfɔː.tʃən.ət.li/ - happening because of good luck - may mắn thay

Example: Fortunately, we got home before it started to rain.

Không có mô tả ảnh.

 1. eventually

adverb  /ɪˈven.tʃu.ə.li/ in the end, especially after an unspecified period of time or a long delay- cuối cùng thì

Example: Although she had been ill for a long time, it still came as a shock when she eventually died.- Mặc dù cô ấy đã bị bệnh trong một thời gian dài, nó vẫn đến như một cú sốc khi cuối cùng cô ấy chết.

Example: It might take him ages but he'll do it eventually.- Có thể mất nhiều năm nhưng cuối cùng anh ta sẽ làm được.

Không có mô tả ảnh.

 1. finally

adverb UK /ˈfaɪ.nəl.i/ after a long time or some difficulty and as the end result of a succession or process- cuối cùng thì

Example: We finally got home at midnight.- Cuối cùng chúng tôi về nhà lúc nửa đêm.

Example: After months of looking he finally found a job.- Sau nhiều tháng tìm kiếm, cuối cùng anh cũng tìm được một công việc.

Không có mô tả ảnh.

 1. utterly

adverb /ˈʌt.əl.i/ - completely or extremely- hoàn toàn / cực kì…

Example: What an utterly stupid thing to do!- Thật là một điều hoàn toàn ngu ngốc để làm!

Example: She was utterly devastated when her husband died.- Cô ấy hoàn toàn đau khổ tột cùng khi chồng chết.

Không có mô tả ảnh.

 1. currently

adverb  /ˈkʌr.ənt.li/ at the present time- hiện tại thì

Example: The Director is currently having talks in the US- Giám đốc hiện đang có cuộc hội đàm tại Mỹ

Example: Currently, about 82 billion pictures are printed each year.- Hiện tại, khoảng 82 tỷ bức ảnh được in mỗi năm.

Không có mô tả ảnh.

 1. definitely

adverb /ˈdef.ɪ.nət.li/ - without any doubt - nhất định/ chắc chắn rằng…

Example: Have you definitely decided to go to Costa Rica?- Bạn đã chắc chắn quyết định đến Costa Rica?

Example: He definitely said he'd be here.- Anh ấy chắc chắn nói rằng anh ấy sẽ ở đây.

Không có mô tả ảnh.

 1. absolutely

adverb  /ˌæb.səˈluːt.li/ - completely- hoàn toàn tuyệt đối = 100%

Example: I believed/trusted him absolutely.- Tôi tin tưởng anh tuyệt đối.

Example: You must be absolutely silent or the birds won't appear.- Bạn phải hoàn toàn im lặng nếu không những con chim sẽ không xuất hiện.

Không có mô tả ảnh.

 1. certainly

adverb  /ˈsɜː.tən.li/ = In no doubt = used to reply completely or to emphasize something and show that there is no doubt about it

Example: She certainly had a friend called Mark, but I don't know whether he was her boyfriend.- Cô ấy chắc chắn có một người bạn tên là Mark, nhưng tôi không biết liệu anh ta có phải là bạn trai của cô ấy không.

Example: ”This is rather a difficult question." "Yes, it's certainly not easy."- Đây là một câu hỏi khó. "" Vâng, nó chắc chắn không dễ. "

Trong hình ảnh có thể có: văn bản

 1. barely

adverb  /ˈbeə.li/  - by the smallest amount; only just- vừa đủ, rỗng không (hầu như không)

Example: There was barely enough room for the two of them.- Chỉ còn đủ chỗ cho hai người họ.

Example: The dark line of the mountains was barely visible against the night sky.- Đường tối của những ngọn núi hầu như không nhìn thấy được trên bầu trời đêm.

Không có mô tả ảnh.

 1. hardly

adverb  /ˈhɑːd.li/ only just; almost not

Example: I could hardly hear her at the back.- tôi hầu như không thể nghe thấy cô ấy ở phía sau.

Example: We hardly ever (= almost never) go to concerts.- Chúng tôi hầu như không bao giờ (= gần như không bao giờ) đi đến buổi hòa nhạc.

Trong hình ảnh có thể có: văn bản

 1. sadly

adverb  /ˈsæd.li/ in an unhappy way

Example: She will be sadly missed by all who knew her.

Không có mô tả ảnh.

 1. suddenly

adverb /ˈsʌd.ən.li/ = out of the blue = quickly and unexpectedly

Example: I was just dozing off when suddenly I heard a scream from outside.- Tôi vừa ngủ gật thì đột nhiên tôi nghe thấy tiếng hét từ bên ngoài.

Example: I suddenly realized what I'd said, but it was too late.- Tôi chợt nhận ra những gì tôi đã nói, nhưng đã quá muộn.

Không có mô tả ảnh.

 1. clearly

adverb  /ˈklɪə.li/  - used to show that you think something is obvious or certain- rõ ràng là

Example: The accident was clearly the lorry driver's fault.- Vụ tai nạn rõ ràng là lỗi của tài xế xe tải. - Vụ tai nạn rõ ràng là lỗi của tài xế xe tải.

Example: Clearly, you should tell her the truth.- Rõ ràng là, bạn nên nói với cô ấy sự thật.

Không có mô tả ảnh.

 1. apparently

adverb  /əˈpær.ənt.li/ used to say you have read or been told something although you are not certain it is true- hiển nhiên rằng….

Example: Apparently it's going to rain today.- Rõ ràng hôm nay trời sẽ mưa.

Không có mô tả ảnh.

 1. obviously

adverb /ˈɒb.vi.əs.li/ in a way that is easy to understand or see

Example: He was in tears and obviously very upset.- Anh rơi nước mắt và rõ ràng rất buồn bã.

Example: Obviously the school cannot function without teachers.- Rõ ràng trường không thể hoạt động mà không có giáo viên.

Không có mô tả ảnh.

 1. similarly

adverb  /ˈsɪm.ɪ.lə.li/  - in a similar way= tương tự như vậy

Example: The children were similarly dressed.- Những đứa trẻ cũng ăn mặc giống nhau.

Example: Cars must stop at red traffic lights: similarly, bicycles have to stop too.- Ô tô phải dừng ở đèn đỏ: tương tự, xe đạp cũng phải dừng.

Trong hình ảnh có thể có: văn bản

 1. likewise

adverb /ˈlaɪk.waɪz/ in the same way

Example: Just water these plants twice a week, and likewise the ones in the bedroom.- Chỉ cần tưới những cây này hai lần một tuần, và tương tự như những cây trong phòng ngủ.

Không có mô tả ảnh.

 1. consequently

adverb  /ˈkɒn.sɪ.kwənt.li/ as a result - hậu quả là, kết quả là

Example: I spent most of my money in the first week and consequently had very little to eat by the end of the holiday.- Tôi đã dành hầu hết số tiền của mình trong tuần đầu tiên và do đó có rất ít để ăn vào cuối kỳ nghỉ.

Không có mô tả ảnh.

 1. wholeheartedly

adverb  /ˌhəʊlˈhɑː.tɪd.li/ in a way that is completely enthusiastic and without any doubt - hoàn toàn (1cách tâm huyết, từ trái tim)

Example: Both groups are wholeheartedly in favour of the changes.- Cả hai nhóm đều hết lòng ủng hộ những thay đổi.

Example: I hear what you say and I wholeheartedly agree.- Tôi nghe những gì bạn nói và tôi hoàn toàn đồng ý.

 1. literally

adverb /ˈlɪt.ər.əl.i/-  using the real or original meaning of a word or phrase- Theo nghĩa đen (nghĩa thật) mà nói thì….

Example: They were responsible for literally millions of deaths.- Họ chịu trách nhiệm cho hàng triệu người chết.

Example: We live literally just round the corner from her.- Chúng tôi sống theo nghĩa đen chỉ quanh góc của cô ấy.

 1. basically

adverb  /ˈbeɪ.sɪ.kəl.i/ used when referring to the main or most important characteristic or feature of something- về mặt cơ bản mà nói thì

Example: Basically, (= the most important thing is that) they want a lot more information about the project before they'll put any money into it.- Về cơ bản, (= điều quan trọng nhất là) họ muốn có thêm thông tin về dự án trước khi họ sẽ bỏ tiền vào đó.

Example: ”So what's the difference between these two TVs?" "Well, they're basically the same, but the more expensive one has 3D.”- Vì vậy, sự khác biệt giữa hai TV này là gì? "" Chà, về cơ bản chúng giống nhau, nhưng cái đắt hơn có 3D. “

 1. instantly

adverb  /ˈɪn.stənt.li/ = immediately = straight away- ngay lập tức

Example: Both drivers were killed instantly.- Cả hai tài xế đã bị giết ngay lập tức.

 1. immensely

adverb  /ɪˈmens.li/  = extremely - vô vàn, to lớn, mênh mông

Example: He was immensely popular in his day.- Anh ấy rất nổi tiếng trong thời đại của mình.

Example: She’s an immensely talented young athlete.- Cô ấy là một vận động viên trẻ tài năng vô cùng.

 1. enormously

adverb  /ɪˈnɔː.məs.li/ - extremely or very much - rất nhiều, vô vàn

Example: She worked enormously hard on the project. - Cô ấy đã làm việc rất chăm chỉ cho dự án

Example: The show was enormously popular.- Chương trình rất nổi tiếng.

 1. tremendously

adverb  /trɪˈmen.dəs.li/ to a very great amount or level, or extremely well- cực kì, to lớn

Example: We all enjoyed ourselves tremendously.- chúng tôi thực sự đã cực kì tận hưởng.

Example: Our water resources are tremendously important.- Tài nguyên nước của chúng ta rất quan trọng.

 1. actually

adverb  /ˈæk.tʃu.ə.li/ in fact or really - thực sự

Example: I didn't actually see her - I just heard her voice.- tôi thực sự không nhìn thấy cô ý- tôi chỉ nghe thấy giọng cô ý.

Example: I didn't actually want any more dessert, but Julia forced it on me- Tôi thực sự không muốn thêm món tráng miệng nào nữa, nhưng Julia đã ép tôi.

 

Hãy cùng Cập nhật thông tin lớp học và nhiều bài học thú vị tiếng Anh qua trang facebook của BEC qua link sau các bạn nhé www.facebook.com/BEC.edu.vn
- Các bài học tiếng Hàn qua trang facebook: www.facebook.com/letspeakKorea
====================
THÔNG TIN LIÊN HỆ
Trung tâm Bright Education Centre
Số 57, ngõ 295 Bạch Mai, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
Hotline - Ms Thao - 0987.905.529
Website: www.bec.edu.vn
Email: phuongthaobec@gmail.com

Bình luận:

Họ tên:

Đăng ký nhận tư vấn