Chi tiết sự kiện

TIPS FOR IELTS SPEAKING PART 1 

TIPS FOR IELTS SPEAKING PART 1 

Mem iu, nay BEC sẽ giúp mem chinh phục tạo được GREAT FIRST IMPRESSION cho bài thi nói IELTS Part 1 - “đầu có xuôi thì đuôi mới lọt” mem nhỉ ^^- Part 1 là phần thi dễ nhất trong bài thi nói nên mem iu cố gắng tạo được ấn tượng thật tốt với các giám thị của chúng ta nha.

In part one of the test, you are asked general questions about yourself. You'll be asked about 12 questions in part one of the test, and these will be taken from three different sets of topics which the examiner will choose.

Trong phần một của bài thi nói, bạn được hỏi những câu hỏi chung về bản thân bạn. Bạn sẽ được hỏi về 12 câu hỏi trong phần một của bài thi, và chúng sẽ được lấy từ ba bộ chủ đề khác nhau mà giám thị sẽ chọn

Nào giờ thì cùng bắt đầu với các tips do chính thầy Terry (cựu BC Examiner soạn) nhé :

Stay on topic— bám chặt vào topic được hỏi

Không có văn bản thay thế tự động nào.

Listen carefully to the question and make sure you are answering it. Don't talk about something completely different just so you can talk for longer.

Lắng nghe cẩn thận câu hỏi và đảm bảo bạn đang trả lời câu hỏi đó. Đừng nói về điều gì đó hoàn toàn khác để bạn có thể nói lâu hơn

Extend your answers- mở rộng những câu trả lời của bạn

Không có văn bản thay thế tự động nào.

Give reasons for your answer. This can be a useful way to extend your responses. Always explain WHY you have given the answer that you have.

Đưa ra lý do cho câu trả lời của bạn. Đây có thể là một cách hữu ích để mở rộng câu trả lời của bạn. Luôn luôn giải thích TẠI SAO bạn đã đưa ra câu trả lời mà bạn có.

Don't speak excessively - đừng nói qua nhiều (lưu ý part 1 cho bài thi nói IELTS chỉ tối đa 3-4 câu - bao gồm 1 câu trả lời và ví dụ đi kèm)

Không có văn bản thay thế tự động nào.

Extend your answers but don't go on too much. This will only mean the examiner will have to keep interrupting you to move onto the next questions.

Mở rộng câu trả lời của bạn nhưng không tiếp tục quá nhiều. Điều này sẽ chỉ có nghĩa là giám khảo sẽ phải tiếp tục làm gián đoạn bạn để chuyển sang các câu hỏi tiếp theo.

Be honest but positive- hãy trung thực nhưng hãy cố gắng đưa ra những câu trả lời tích cực , tâm lí người nghe chúng ta ai chẳng thích nghe những lời hay ý đẹp và các giám thị cũng vậy )

Không có văn bản thay thế tự động nào.

Try to remain upbeat and positive even if you are saying you don't do things or don't enjoy things you are being asked about. You can always put a positive slant on your answers.

Cố gắng duy trì lạc quan và tích cực ngay cả khi bạn đang nói rằng bạn không làm mọi thứ hoặc không thích những thứ bạn đang được hỏi. Bạn luôn có thể có sự tích cực vào câu trả lời của bạn.

Examples:

1. Do you know the people who live next door to you?- Bạn có biết những người hàng xóm sống bên cạnh bạn không?

No, I've never met them. The reason for this is that I'm away most of the time at university so I've never really had the opportunity. I know my family has met them on a few occasions, just for a quick chat, but they don't know them well. I think they like to keep their privacy.

Không, tôi chưa bao giờ gặp họ. Lý do cho điều này là tôi hầu hết thời gian ở trường đại học nên tôi chưa bao giờ thực sự có cơ hội. Tôi biết gia đình tôi đã gặp họ vài lần, chỉ để trò chuyện nhanh, nhưng gia đình tôi cũng không biết rõ họ. Tôi nghĩ họ thích giữ sự riêng tư của họ.

2. How many people are there in your family?- Có bao nhiêu người trong gia đình bạn?

There are four. There's myself of course. Then there's my younger brother, he's fifteen years old. And I have my mother and father who are both in their late 70s. I have two grandparents as well, but they don't live with us.

Có bốn. Tất nhiên là có cả tôi trong đó. Có em trai tôi nữa, nó mới mười lăm tuổi. Và tôi có ba mẹ nữa, cả hai đều ở độ tuổi 70. Tôi có cả ông bà nữa, nhưng họ không sống với chúng tôi

3.What kinds of books do you like reading?- Bạn thích đọc thể loại sách nào?

Although I think books are great ways to learn, and I know some people love to read, I've never been a great fan of them. I used to read books a bit when I was younger but not much anymore. I read a lot on the Internet actually, articles on various topics. So I do read, but it's just not usually books.

Mặc dù tôi nghĩ rằng sách là những cách tuyệt vời để học, và tôi biết một số người thích đọc, tôi chưa bao giờ là một fan hâm mộ bự của họ cả. Tôi thường đọc sách một chút khi tôi còn nhỏ nhưng không còn nhiều nữa. Tôi đọc rất nhiều trên Internet thực sự, bài viết về các chủ đề khác nhau. Vì vậy, tôi đọc, nhưng nó không chỉ là sách.

Hãy cùng Cập nhật thông tin lớp học và nhiều bài học thú vị tiếng Anh qua trang facebook của BEC qua link sau các bạn nhé www.facebook.com/BEC.edu.vn
- Các bài học tiếng Hàn qua trang facebook: www.facebook.com/letspeakKorea
====================
THÔNG TIN LIÊN HỆ
Trung tâm Bright Education Centre
Số 57, ngõ 295 Bạch Mai, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
Hotline - Ms Thao - 0987.905.529
Website: www.bec.edu.vn
Email: phuongthaobec@gmail.com

Bình luận:

Họ tên:

Đăng ký nhận tư vấn