Bạn đã bao giờ đọc thử một cuốn sách tiếng anh ?

Cầm trên tay một quyển sách bằng tiếng Anh bạn có cảm thấy ngán ngẩm

           Làm sao đọc được? 

           Đọc chẳng hiểu gì cả? 

           Việc này khó lắm? Làm sao tôi có đủ từ vựng để đọc được chứ?

NHƯNG bạn đã bao giờ nghĩ đến lợi ích của n chưa ?