Nếu ai từng xem bộ phim LOVE ROSIE thì đảm bảo không thể nào có thể quên được câu nói cực kì ngọt ngào của Rosie dành cho Alex: “No matter where you are, or what you’re doing, or who you’re with, it doesn’t matter it doesn’t change it, I have and I always will, honestly, truly, completely love you”.

 1. interestingly

adverb  /ˈɪn.trəs.tɪŋ.li/ used to introduce a piece of information that the speaker thinks is strange or interesting- thú vị thay 

Example: Interestingly (enough), he never actually said that he was innocent.- Thật thú vị, anh ấy chưa bao giờ thực sự nói rằng mình vô tội.

 1. honestly

adverb  /ˈɒn.ɪst.li/  - in a way that is honest- thành thật mà nói thì

Example: I can't honestly say what time I'll be home.- Tôi không thể thành thật nói mấy giờ tôi sẽ về nhà.

Example: I can honestly say that I have no interest whatsoever in the royal family.- Tôi có thể thành thật nói rằng tôi không có hứng thú gì với hoàng gia.

 1. truly

adverb /ˈtruː.li/ used to emphasize that what you are saying is true- thực sự

Example: At this time of year the river is a truly beautiful sight.- Vào thời điểm này trong năm, dòng sông là một cảnh tượng thực sự đẹp

Example: She was a truly great actress.- Cô ấy là một nữ diễn viên thực sự tuyệt vời.

 1. completely

adverb  /kəmˈpliːt.li/ in every way or as much as possible- hoàn toàn

Example: I agree with you completely.- tôi hoàn toàn đồng ý với bạn

Example: She’s completely mad.- Cô ấy hoàn toàn điên loạn.

 1. totally

adverb  /ˈtəʊ.təl.i/ completely- hoàn toàn

Exapmple: Her second husband is totally different from Mark.- Người chồng thứ hai của cô hoàn toàn khác với Mark.

Example: I totally agree with you.- tôi hoàn toàn đồng ý với bạn

 1. entirely

adverb /ɪnˈtaɪə.li/ completely- hoàn toàn

Example: I admit it was entirely my fault.- Tôi thừa nhận đó hoàn toàn là lỗi của tôi.

Example: The company is run almost entirely by middle-aged men.- Công ty được điều hành gần như hoàn toàn bởi những người đàn ông trung niên.

 1. fortunately = luckily

adverb /ˈfɔː.tʃən.ət.li/ - happening because of good luck - may mắn thay

Example: Fortunately, we got home before it started to rain.

 1. eventually

adverb  /ɪˈven.tʃu.ə.li/ in the end, especially after an unspecified period of time or a long delay- cuối cùng thì

Example: Although she had been ill for a long time, it still came as a shock when she eventually died.- Mặc dù cô ấy đã bị bệnh trong một thời gian dài, nó vẫn đến như một cú sốc khi cuối cùng cô ấy chết.

Example: It might take him ages but he'll do it eventually.- Có thể mất nhiều năm nhưng cuối cùng anh ta sẽ làm được.

 1. finally

adverb UK /ˈfaɪ.nəl.i/ after a long time or some difficulty and as the end result of a succession or process- cuối cùng thì

Example: We finally got home at midnight.- Cuối cùng chúng tôi về nhà lúc nửa đêm.

Example: After months of looking he finally found a job.- Sau nhiều tháng tìm kiếm, cuối cùng anh cũng tìm được một công việc.

 1. utterly

adverb /ˈʌt.əl.i/ - completely or extremely- hoàn toàn / cực kì…

Example: What an utterly stupid thing to do!- Thật là một điều hoàn toàn ngu ngốc để làm!

Example: She was utterly devastated when her husband died.- Cô ấy hoàn toàn đau khổ tột cùng khi chồng chết.

 1. currently

adverb  /ˈkʌr.ənt.li/ at the present time- hiện tại thì

Example: The Director is currently having talks in the US- Giám đốc hiện đang có cuộc hội đàm tại Mỹ

Example: Currently, about 82 billion pictures are printed each year.- Hiện tại, khoảng 82 tỷ bức ảnh được in mỗi năm.

 1. definitely

adverb /ˈdef.ɪ.nət.li/ - without any doubt - nhất định/ chắc chắn rằng…

Example: Have you definitely decided to go to Costa Rica?- Bạn đã chắc chắn quyết định đến Costa Rica?

Example: He definitely said he'd be here.- Anh ấy chắc chắn nói rằng anh ấy sẽ ở đây.

 1. absolutely

adverb  /ˌæb.səˈluːt.li/ - completely- hoàn toàn tuyệt đối = 100%

Example: I believed/trusted him absolutely.- Tôi tin tưởng anh tuyệt đối.

Example: You must be absolutely silent or the birds won't appear.- Bạn phải hoàn toàn im lặng nếu không những con chim sẽ không xuất hiện.

 1. certainly

adverb  /ˈsɜː.tən.li/ = In no doubt = used to reply completely or to emphasize something and show that there is no doubt about it

Example: She certainly had a friend called Mark, but I don't know whether he was her boyfriend.- Cô ấy chắc chắn có một người bạn tên là Mark, nhưng tôi không biết liệu anh ta có phải là bạn trai của cô ấy không.

Example: ”This is rather a difficult question." "Yes, it's certainly not easy."- Đây là một câu hỏi khó. "" Vâng, nó chắc chắn không dễ. "

 1. barely

adverb  /ˈbeə.li/  - by the smallest amount; only just- vừa đủ, rỗng không (hầu như không)

Example: There was barely enough room for the two of them.- Chỉ còn đủ chỗ cho hai người họ.

Example: The dark line of the mountains was barely visible against the night sky.- Đường tối của những ngọn núi hầu như không nhìn thấy được trên bầu trời đêm.

 1. hardly

adverb  /ˈhɑːd.li/ only just; almost not

Example: I could hardly hear her at the back.- tôi hầu như không thể nghe thấy cô ấy ở phía sau.

Example: We hardly ever (= almost never) go to concerts.- Chúng tôi hầu như không bao giờ (= gần như không bao giờ) đi đến buổi hòa nhạc.

 1. sadly

adverb  /ˈsæd.li/ in an unhappy way

Example: She will be sadly missed by all who knew her.

 1. suddenly

adverb /ˈsʌd.ən.li/ = out of the blue = quickly and unexpectedly

Example: I was just dozing off when suddenly I heard a scream from outside.- Tôi vừa ngủ gật thì đột nhiên tôi nghe thấy tiếng hét từ bên ngoài.

Example: I suddenly realized what I'd said, but it was too late.- Tôi chợt nhận ra những gì tôi đã nói, nhưng đã quá muộn.

 1. clearly

adverb  /ˈklɪə.li/  - used to show that you think something is obvious or certain- rõ ràng là

Example: The accident was clearly the lorry driver's fault.- Vụ tai nạn rõ ràng là lỗi của tài xế xe tải. - Vụ tai nạn rõ ràng là lỗi của tài xế xe tải.

Example: Clearly, you should tell her the truth.- Rõ ràng là, bạn nên nói với cô ấy sự thật.

 1. apparently

adverb  /əˈpær.ənt.li/ used to say you have read or been told something although you are not certain it is true- hiển nhiên rằng….

Example: Apparently it's going to rain today.- Rõ ràng hôm nay trời sẽ mưa.

 1. obviously

adverb /ˈɒb.vi.əs.li/ in a way that is easy to understand or see

Example: He was in tears and obviously very upset.- Anh rơi nước mắt và rõ ràng rất buồn bã.

Example: Obviously the school cannot function without teachers.- Rõ ràng trường không thể hoạt động mà không có giáo viên.

 1. similarly

adverb  /ˈsɪm.ɪ.lə.li/  - in a similar way= tương tự như vậy

Example: The children were similarly dressed.- Những đứa trẻ cũng ăn mặc giống nhau.

Example: Cars must stop at red traffic lights: similarly, bicycles have to stop too.- Ô tô phải dừng ở đèn đỏ: tương tự, xe đạp cũng phải dừng.

 1. likewise

adverb /ˈlaɪk.waɪz/ in the same way

Example: Just water these plants twice a week, and likewise the ones in the bedroom.- Chỉ cần tưới những cây này hai lần một tuần, và tương tự như những cây trong phòng ngủ.

 1. consequently

adverb  /ˈkɒn.sɪ.kwənt.li/ as a result - hậu quả là, kết quả là

Example: I spent most of my money in the first week and consequently had very little to eat by the end of the holiday.- Tôi đã dành hầu hết số tiền của mình trong tuần đầu tiên và do đó có rất ít để ăn vào cuối kỳ nghỉ.

 1. wholeheartedly

adverb  /ˌhəʊlˈhɑː.tɪd.li/ in a way that is completely enthusiastic and without any doubt - hoàn toàn (1cách tâm huyết, từ trái tim)

Example: Both groups are wholeheartedly in favour of the changes.- Cả hai nhóm đều hết lòng ủng hộ những thay đổi.

Example: I hear what you say and I wholeheartedly agree.- Tôi nghe những gì bạn nói và tôi hoàn toàn đồng ý.

 1. literally

adverb /ˈlɪt.ər.əl.i/-  using the real or original meaning of a word or phrase- Theo nghĩa đen (nghĩa thật) mà nói thì….

Example: They were responsible for literally millions of deaths.- Họ chịu trách nhiệm cho hàng triệu người chết.

Example: We live literally just round the corner from her.- Chúng tôi sống theo nghĩa đen chỉ quanh góc của cô ấy.

 1. basically

adverb  /ˈbeɪ.sɪ.kəl.i/ used when referring to the main or most important characteristic or feature of something- về mặt cơ bản mà nói thì

Example: Basically, (= the most important thing is that) they want a lot more information about the project before they'll put any money into it.- Về cơ bản, (= điều quan trọng nhất là) họ muốn có thêm thông tin về dự án trước khi họ sẽ bỏ tiền vào đó.

Example: ”So what's the difference between these two TVs?" "Well, they're basically the same, but the more expensive one has 3D.”- Vì vậy, sự khác biệt giữa hai TV này là gì? "" Chà, về cơ bản chúng giống nhau, nhưng cái đắt hơn có 3D. “

 1. instantly

adverb  /ˈɪn.stənt.li/ = immediately = straight away- ngay lập tức

Example: Both drivers were killed instantly.- Cả hai tài xế đã bị giết ngay lập tức.

 1. immensely

adverb  /ɪˈmens.li/  = extremely - vô vàn, to lớn, mênh mông

Example: He was immensely popular in his day.- Anh ấy rất nổi tiếng trong thời đại của mình.

Example: She’s an immensely talented young athlete.- Cô ấy là một vận động viên trẻ tài năng vô cùng.

 1. enormously

adverb  /ɪˈnɔː.məs.li/ - extremely or very much - rất nhiều, vô vàn

Example: She worked enormously hard on the project. - Cô ấy đã làm việc rất chăm chỉ cho dự án

Example: The show was enormously popular.- Chương trình rất nổi tiếng.

 1. tremendously

adverb  /trɪˈmen.dəs.li/ to a very great amount or level, or extremely well- cực kì, to lớn

Example: We all enjoyed ourselves tremendously.- chúng tôi thực sự đã cực kì tận hưởng.

Example: Our water resources are tremendously important.- Tài nguyên nước của chúng ta rất quan trọng.

 1. actually

adverb  /ˈæk.tʃu.ə.li/ in fact or really - thực sự

Example: I didn't actually see her - I just heard her voice.- tôi thực sự không nhìn thấy cô ý- tôi chỉ nghe thấy giọng cô ý.

Example: I didn't actually want any more dessert, but Julia forced it on me- Tôi thực sự không muốn thêm món tráng miệng nào nữa, nhưng Julia đã ép tôi.