Nếu bạn vẫn còn chưa biết 1 số cụm như come up with (nảy ra ý tưởng) hay come true (thành hiện thực) thì content dưới càng đặc biệt dành cho bạn. Cùng học bài học tổng hợp chắt lọc bên dưới cực tuyệt do chính cô minh trang biên soạn và áp dụng ngay vào các bài nói IELTS SPEAKING của mình để đạt được điểm tối đa!
 
1. Come true = to happen in the way you had hoped: thành hiện thực
Example: I’d always dreamed of owning my own home, and now my dream has come true.
 
2. Come alive = if a place comes alive, it becomes filled with activity: sống động 
Example: The city centre really comes alive at the weekend.
 
3. Come out /kʌm/ = if a book, record, film, etc. Comes out, it becomes available for people to buy or see: xuất bản 
Example: When does their new album come out?
 
4. Come together /kʌm/: to start working successfully with each other: hoà hợp 
Example: I remember how the community came together and were so supportive of each other.
 
5. Come up with sth—   /kʌm/: to suggest or think of an idea or plan: nảy ra ý tưởng 
Example: She’s come up with some amazing scheme to double her income
 
6. Come across something/someone— /kʌm/: to find something or someone by chance: tình cờ thấy…
Example: He came across some old love letters.
 
7. Come along /kʌm/: to arrive or appear at a place: đến 
Example: Go now and i'll come along later.
 
8. Come rain or shine = whatever happens: dù thế nào đi nữa 
Example: Come rain or shine, i'll see you on thursday.
 
9. Come to terms with something = to learn to understand and accept something: chấp nhận
Example: He made little effort to come to terms with his critics.
 
10. Come under fire = to be criticized: bị chỉ trích 
Example: The government has come under fire for its decision to close the mines.
 
11. Come to the end of the road = to finish: kết thúc
Example: My relationship with jeannie has come to the end of the road.
 

Like và Follow fanpage BEC English Centre để update thêm các từ vựng và Sample mẫu HOT nhất trong IELTS!

Tham gia ngay cộng đồng IELTS SPEAKING tại BEC : https://bitly.vn/1vby để cập nhật các bài học cũng như đề thi IELTS mới nhất từ cộng đồng các bạn học viên của BEC.

Chúc các bạn ôn tập thật tốt!