Từ course trong tiếng anh đóng vai trò phổ biến là 1 danh từ, bạn hay gặp nhất với nghĩa main course (món chính) hoặc course (khoá học). Ngoài ra chúng mình còn có vô vàn các cụm hay ho khác như ielts trangbec đã liệt kê bên dưới, cùng take note ngay và áp dụng vào bài học của mình.
 
1. Main course (n) /ˌmeɪn ˈkɔːs/: the largestor most importantpart of a meal in which there are different parts served separately: món chính
Example: I had salmon for my main course.
 
2. Let nature take its course = to allowsomeone or something to liveor die naturally: cứ để mọi chuyện xảy ra tự nhiên
Example: He could be kept alive artificially, but i think it would be kinder to let nature take its course.
 
3. Coursebook (n) /ˈkɔːs.bʊk/: a bookused by studentswhen they do a particular course of study: sách giáo khoa
Example: Special texts in the coursebook should be included to help teach a spoken language.
 
4. Run its course = to developand finishnaturally: phát triển/hoàn thành 1 cách tự nhiên 
Example: the doctor's advice is to let the fever run its course.
 
5. In/with the course of time= gradually: dần dần
Example: with the course of time, I've learned to live with my disability.
 
6. In due course= at a suitabletime in the future: đúng lúc, sẽ sớm
Example: you will receive notification of the results in due course.
 
7. Course of action =the actions to be taken: đường lối/phương hướng hành động.
Example: We’re trying to determine the best course of action at this point.
 
8. Of course = yes, certainly: dĩ nhiên rồi
Example: “May i use your telephone?" "of course, go right ahead."
 
9. Of course not = used to emphasizethat you disagreeor that something is not true: đương nhiên là không 
Example: “Of course not. I borrowed it from carol."
 

Like và Follow fanpage BEC English Centre để update thêm các từ vựng và Sample mẫu HOT nhất trong IELTS!

Tham gia ngay cộng đồng IELTS SPEAKING tại BEC : https://bitly.vn/1vby để cập nhật các bài học cũng như đề thi IELTS mới nhất từ cộng đồng các bạn học viên của BEC.

Chúc các bạn ôn tập thật tốt!