Contracts and sales

 

 1. Feasible /'fi:zəbl/: có khả thi
 2. Postpone /pə'spəʊn/: hoãn lại
 3. Spokesperson /spəʊk'pɜ:sn /: người phát ngôn
 4. Transactions: các giao dịch
 5. Finance /'fainæns/: cung cấp vốn
 6. Punctual /'pʌŋkt∫ʊəl/: đúng giờ
 7. Vendors /'vendɔ:/: bên bán
 8. Execute /'eksikju:t/: thực hiện
 9. Protocols /'prəʊtəkɒl/: các phương pháp
 10. Guideline: hướng dẫn
 11. Input /'inpʊt/: nhập