Câu cảm thán (exclamator sentence): là câu diễn tả một cảm giác (feeling) hay một xúc động (emotion).
 
Câu cảm thán giúp bày tỏ cảm xúc vui, buồn, khen, chê, phẫn nộ hay ngạc nhiên… Cấu trúc câu cảm thán trong tiếng anh giao tiếp hàng ngày có rất nhiều loại khác nhau.
 
Hình thức cảm thán thường được cấu tạo với HOW, WHAT, SO, SUCH
 
✿ Câu cảm thán với ''WHAT'' theo những cấu trúc như sau:
 
1. WHAT + a/ an + adj + danh từ đếm được
 
=> What a lazy student! (Cậu học trò lười quá!)
 
=> What an interesting novel! (Quyển tiểu thuyết hay quá!)
 
 
Ghi chú: đối với cấu trúc này, khi danh từ đếm được ở số nhiều, ta không dùng a/an. Và lúc đó cấu trúc câu sẽ là:

2. WHAT + adj + danh từ đếm được số nhiều

=> What tight shoes are! (Giầy chật quá!)

=> What beautiful flowers are! (Bông hoa đẹp quá!)

 

Đối với danh từ không đếm được, ta theo cấu trúc:

3. WHAT + adj + danh từ không đếm được

=> What beautiful weather! (Thời tiết đẹp quá! )

 

Đối với cấu trúc vừa kể, người ta có thể thêm vào phía sau một chủ từ và một động từ. Và lúc đó, cấu trúc với “What “ sẽ là:

4. What + a/ an + adj + noun + S + V

=> What lazy students! (Chúng nó là những học sinh lười biếng biết bao nhiêu)

What a good picture they saw! (Tôi đã xem một bức tranh thật tuyệt)

 

✿ Câu cảm thán với “HOW” có cấu trúc như sau:

5. HOW + adjective/ adverb + S + V

=> How cold (adj) it is!

=> How interesting (adj) this film is!

=> How well (adv) she sings!