‪#‎IELTSVOCABULARY‬# 15 qualities of successful man :3 - Mem thân yêu cùng BEC (thầy James cùng bạn Anthony & David) điểm qua 15 phẩm chất điển hình nhất của 1 người thành đạt nhé :)) - chúng mình xem mình còn thiếu những yếu tố nào thì hãy không ngừng củng cố - cải thiện bản thân để ngày càng thành công hơn trong cuộc sống nhé 

1- Dexterous /ˈdɛkst(ə)rəs/: Khéo léo

2- Confident /ˈkɒnfɪd(ə)nt/: tự tin

3- Creative /kriːˈeɪtɪv/: sáng tạo

4- Dependable /dɪˈpɛndəb(ə)l/: đáng tin cậy

5- Generous /ˈdʒɛn(ə)rəs/: rộng lượng

6- Humorous /ˈhjuːm(ə)rəs/: hài hước

7- Intelligent /ɪnˈtɛlɪdʒ(ə)nt/: thông minh

8- Observant /əbˈzəːv(ə)nt/: tinh ý

9- Patient /ˈpeɪʃ(ə)nt/ : kiên nhẫn

10- Wise /wʌɪz/: thông thái, uyên bác

11- Brave /breɪv/: Dũng cảm

12- Calm down /kɑːm daʊn/: Bình tĩnh

13- Openness /ˈəʊp(ə)nnɪs/: Cởi mở

14- Fair /fɛː/: Công bằng

15- Diligent /ˈdɪlɪdʒ(ə)nt/: Chăm chỉ

Còn những phẩm chất nào bạn nghĩ không thể thiếu của người thành đạt nữa hãy cùng BEC bổ sung và học thật tuyệt nhé :x

Cheers,

THÔNG TIN LIÊN HỆ

Trung tâm Bright Education Centre
Số 57, ngõ 295 Bạch Mai, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
Hotline - Ms Thao - 0987.905.529
Website: www.bec.edu.vn
Email: phuongthaobec@gmail.com