Giải thích từ vựng cho bài đọc về cuộc đời và sự nghiệp của Marie Curie. Để giúp khả năng đọc của các bạn ngày các tốt cũng như hiểu các bài học sâu, IELTS TRANGBEC sẽ làm chuỗi các bài giải thích từ vựng cho các bài đọc trong sách cam. Chúng mình nay cùng học về tiểu sử của nhà vật lý/hoá học vỹ đại Marie Curie!
 
1. Twice a winner of: 2 lần là người thắng…
Example: Marie Curie was twice a winner of the nobel prize.
 
2. Sole winner: người thắng duy nhất
Example: She was then sole winner of the 1911 nobel prize for chemistry.
 
3. Prodigious memory /prəˈdɪdʒ.əs/ /ˈmem.ər.i/ (n): tri nhớ phi thường
Example: Marie was remarkable for her prodigious memory.
 
4. Mark the start of a partnership: đánh dấu sự bắt đầu của một quan hệ đối tác
 Example: Their marriage marked the start of a partnership that was soon to achieve results of world significance. 
 
5. Turn your attention(s) to sth/sb = to start to think about or consider a particular thing or person: chuyển sự chú ý đến 
Example: Turning her attention to minerals, she found her interest….
 
6. Chiefly (adv) /ˈtʃiːf.li/: mainly: chủ yếu 
Example: Pierre Curie devoted himself chiefly to the physical study of the new radiations.
 
7. Appoint (v) /əˈpɔɪnt/: to choose someone officially for a job or responsibility: chỉ định 
Example: She was appointed lecturer in physics.
 
8. Turning point (n)  /ˈtɜː.nɪŋ ˌpɔɪnt/: the time at which a situation starts to change in an important way: bước ngoặt
Example: Her husband sudden death was also a turning point in her career.
 
9. With the help of: với sự giúp đỡ của….
Example: Marie Curie, with the help of her daughter, devoted herself to the development of the use of x-radiography. 
 
10. At the highest point of her fame: đỉnh cao sự nghiệp
Example: Marie Curie, now at the highest point of her fame, researched the chemistry of…
 
11. A triumphant journey: hành trình chiến thắng
Example: Marie Curie made a triumphant journey to the united states. 
 
12. Outstanding achievements: thành tựu xuất sắc
Example: One of Marie Curie’s outstanding achievements was to have understood the need to accumulate intense radio active sources. 
 
13. Leukaemia (n) /luːˈkiː.mi.ə/:  a serious disease in which the body produces too many white blood cells: bệnh bạch cầu 
Example: Marie Curie died as a result of leukemia cased by exposure to radiation. 
 
14. Immense (a) /ɪˈmens/: extremely large in size or degree: to lớn 
Example: Her contribution to physics had been immense. 
 

Like và Follow fanpage BEC English Centre để update thêm các từ vựng và Sample mẫu HOT nhất trong IELTS!

Tham gia ngay cộng đồng IELTS SPEAKING tại BEC : https://bitly.vn/1vby để cập nhật các bài học cũng như đề thi IELTS mới nhất từ cộng đồng các bạn học viên của BEC.

Chúc các bạn ôn tập thật tốt!