Việc chia vocab theo các chủ đề hay chia theo content nhỏ theo từng từ như bên dưới cực hữu dụng giúp bạn nhớ từ hơn và áp dụng được đúng văn cảnh nữa. Cùng IELTS Trangbec học ngay content cực tuyệt bên dưới
 
1. Take it on the chin = to accept unpleasant events bravely and without complaining: chấp nhận thực tế, đau khổ, mũi giùi của cuộc sống mà không một lời than phiền.
Example: They didn't go easy on him, but he took it on the chin, and got through the interrogation.
 
2. Not take your eyes off sb/sth = to not stop looking at someone or something: không thể rời mắt khỏi ai/cái gì, vì họ/điều đó quá đẹp, hấp dẫn, thú vị, dễ chịu.
Example: He was so handsome - I couldn't take my eyes off him.
 
3. Take sb's breath away = to be extremely beautiful or surprising:  điều gì đó bất ngờ, và tuyệt vời, kiểu như shock đến mức không thở được.
Example: The beauty of the Taj Mahal took my breath away.
 
4. Take sth as it comes = to deal with something as it happens, without planning for it:  Không lo lắng điều gì đó sẽ xảy ra, cứ bình tĩnh đương đầu khi khó khăn đến; chuẩn bị sẵn sàng đương đầu với mọi chuyện trước.
Example: Just take each day as it comes and do what you feel is right.
 
5. Take sth with a pinch of salt = to not completely believe something that you are told, because you think it is unlikely to be true: không tin ai/điều gì hoàn toàn.
Example: You have to take everything she says with a pinch of salt, because she tends to exaggerate.
 
6. Take it or leave it = accept or refuse the offer completely: - lấy thì lấy - ko lấy thì thôi.
Example: That’s my final offer - you can take it or leave it.
 
7. Take sb for a ride = to deceive or cheat someone: lừa đảo
Example: I think we've been taken for a ride.
 
8. Take something for granted = to never think about something because you believe it will always be available or stay exactly the same: không biết quý trọng, xem nhẹ, xem thường ai đó
Example: I took it for granted that I would find the perfect job.
 
9. Take sb by surprise = to surprise someone: khiến ai kinh ngạc
Example: The sudden noise took her by surprise.
 
10. It takes two to tango = said when you want to emphasize that both people involved in a difficult situation must accept the blame, or that an activity needs two people who are willing to take part for it to happen: cần sự nỗ lực của cả 2
Example: She may want to argue, but it takes two to tango and I won't stoop to her level.
 
11. Take sth into account = to consider or remember something when judging a situation: cân nhắc cái gì 
Example: I hope my teacher will take into account the fact that I was ill just before the exams when she marks my paper.
 
12. Take advantage of sth = to use the good things in a situation: tận dụng tình huống tốt nhất 
Example: I thought I'd take advantage of the sports facilities while I'm here.
 
13. Take advantage of sb/sth = to treat someone badly in order to get something good from them: lợi dụng ai
Example: I think she takes advantage of his good nature.
 
14. Take time = to need a long time: mất thời gian 
Example: Broken bones always take time to heal.
 
15. Take someone’s life = To take someone’s life is to kill someone: cướp đi tính mạng của…
Example: The fire took her life.
 
16. Takes forever = If something takes forever, it happens very slowly: quá lâu 
Example: In rush-hour traffic, it takes forever to get home.
 
17. Take effect = to take effect means to start working: bắt đầu có hiệu lực
Example: The medicine should take effect quite quickly.
 
18. Take turns = If you take turns, you and other people do the same thing, one after the other: luân phiên
Example: The mothers in our group take turns driving the children to school.
 
19. Take a hint = to understand or do something that is communicated indirectly: hiểu được lời gợi ý.
Example: I’ve tried to get him to leave, but he can’t take a hint.
 

Like và Follow fanpage BEC English Centre để update thêm các từ vựng và Sample mẫu HOT nhất trong IELTS!

Tham gia ngay cộng đồng IELTS SPEAKING tại BEC : https://bitly.vn/1vby để cập nhật các bài học cũng như đề thi IELTS mới nhất từ cộng đồng các bạn học viên của BEC.

Chúc các bạn ôn tập thật tốt!