Một nguyên tắc vàng để lấy được điểm viết cao IELTS là các câu chúng mình viết cần phải được diễn đạt ở thể bị động. Content này chúng mình lấy từ vid như bên dưới của thầy ALex bằng cách design ở dạng hình ảnh để chúng mình có thể lưu về học bằng file ảnh cũng như nghe clip hỗ trợ của thầy. 
 
1. Be prejudiced against: có thành kiến với cái gì…
Example: Humans are often prejudiced against people they do not understand.
 
 
2. Be required for: được yêu cầu…
Example: Regular sleep is required for good health.
 
 
3. Be known as: được biết đến
Example: The Wright Brothers are popularly known as the printers of human flight.
 
 
4. Be used in: được sử dụng trong
Example: Flame throwers were first used in World War I. 
 
 
5. Be aimed at: được nhắm đến
Example: The advertisement was aimed at males between the ages of 18-34.
 
 
6. Be associated with: liên quan đến
Example: Drinking milk is often associated with strong bones.
 
 
7. Be based on: được dựa trên
Example: The study was based on 10 years of close observation. 
 
 
8. Be defined as: định nghĩa là…
Example: Darkness is defined as the absence of light.
 
 
9. Be derived from: bắt nguồn từ…
Example: Some medicines are derived from herbs.
 
 
10. Be divided into: được chia ra thành…
Example: Canada is divided into provinces and territories.
 
 
11. Be involved in: liên quan đến
Example: J Robert Oppenheimer was the primary figure involved in the creation of the atomic bomb
 
 
Source: https://www.youtube.com/watch?v=isOnLdTZ2zc (thầy Alex- Engvid channel). 
 

Like và Follow fanpage BEC English Centre để update thêm các từ vựng và Sample mẫu HOT nhất trong IELTS!

Tham gia ngay cộng đồng IELTS SPEAKING tại BEC : https://bitly.vn/1vby để cập nhật các bài học cũng như đề thi IELTS mới nhất từ cộng đồng các bạn học viên của BEC.

Chúc các bạn ôn tập thật tốt!