1/ Vai trò của trạng từ chỉ thời gian trong câu: 

Trạng từ chỉ thời gian cho biết sự việc xảy ra lúc nào, khoảng thời gian và tần suất xảy ra của sự việc.

2/ Các loại trạng từ chỉ thời gian

  • Trạng từ chỉ sự liên hệ về thời gian: 

After – /ˈæf.tɚ/: sau, tiếp sau, sau đó

Already – /ɑːlˈred.i/: rồi, đã

Before – /bɪˈfɔːr/: trước (lúc, khi)

Early – /ˈɝː.li/: sớm, từ sớm

Earlier: sớm hơn, trước đó

Eventually – /I’vɛn.tjuː.ə.li/: cuối cùng, nữa khi, rồi đây

Finally – /ˈfaɪ.nəl.i/: cuối cùng

First – /ˈfɝːst/: đầu tiên

Formerly – ˈfɔːr.mɚ.li/: thủa xưa, trước đây

Just – /dʒʌst/: chỉ, chính, đích đáng, vừa mới

Last – /læst/: cuối cùng, sau cùng

Late – /leɪt/: muộn, trễ, chậm trễ

Lately – /ˈleɪt.li/: gần đây, mới đây, cách đây không lâu

Later – /ˈleɪ.t̬ɚ/: sau này, rồi đây, muộn hơn

Next – /nekst/: tiếp theo, kế tiếp

Previously – /ˈpriː.vi.əs.li/: trước đây, trước kia

Recently – /ˈriː.sənt.li/: gần đây, mới đây

Since – /sɪns/: từ khi

Soon – /suːn/: sớm, ngay

Still – /stɪl/: vẫn, còn, vẫn còn

Yet – /jet/: vẫn chưa, chưa, tuy nhiên

Ví dụ:

It might take him many years but he’ll do it eventually.

(Nó có thể lấy của anh ấy nhiều năm nhưng anh ấy cuối cùng sẽ làm được thôi)

The flat was formerly using as a perfume shop, but is now being turned into a café.

(Căn hộ trước kia được dùng làm cửa hàng bán nước hoa, nhưng giờ thì nó đã biến thành quán cà phê.)

  • Trạng từ chỉ thời điểm:

Now – /naʊ/: bây giờ

Then – /ðen/: sau đó

Today – /təˈdeɪ/: hôm nay

Tomorrow – /təˈmɔːr.oʊ/: ngày mai

Tonight – /təˈnaɪt/: đêm nay

Yesterday – /ˈjes.tɚ.deɪ/: hôm qua

Ví dụ:

I saw him in the building yesterday.

(Tôi thấy anh ta ở trong toà nhà ngày hôm qua)

I have to go to school now.

(Giờ con phải đi học rồi.)

Chúc các bạn học tập thật tốt với các bài học từ BEC nhé. 

Thân,

BEC team.

Like và Follow fanpage BEC English Centre để update thêm các từ vựng và Sample mẫu HOT nhất trong IELTS!

Tham gia ngay cộng đồng IELTS SPEAKING tại BEC : https://bitly.vn/1vby để cập nhật các bài học cũng như đề thi IELTS mới nhất từ cộng đồng các bạn học viên của BEC.

Chúc các bạn ôn tập thật tốt!