Product ads - TOEIC

Cũng giống như Ielts, các mem khi học TOEIC thường phải lamd quen với một số từ vựng chuyên ngành các lĩnh vực . Hôm nay cùng

BEC học 10 từ vựng về quange cáo ngay nhé 

1/ Innovative /'inəvətiv/: mới lạ

2/ Sophisticated /sə'fistikeitid/: kiểu nhỏ


3/ Portable /'pɔ:təbl/: xách tay

4/ Transparent /træn'spærənt/: trong suốt

5/ Preference /'prefrəns/: thị hiếu

6/ Release /ri'li:s/: tung

7/ Stimulate /'stimjʊleit/: kích thích

8/ Apparatus /,æpə'reitəs/: thiết bị


9/ Expansive /ik'spænsiv/: rộng rãi

10/ Warranty /'wɒrənti/: chế độ bảo hành

Chúc các bạn học tập thật tốt nhé! 

Thân,

BEC team.