Cùng 1 cách diễn đạt là TO BE HONEST mem đã dùng rất nhiều rồi, giờ chúng mình cùng BEC làm phong phú thêm vocab cho mình bằng các cụm tương đương để được band cao nhất có thể. Các cụm bên dưới đều đã được chắt lọc và phổ biến, tự nhiên, mem có thể yên tâm dùng nhé.

Trong hình ảnh có thể có: 2 người, mọi người đang cười, mọi người đang ngồi và văn bản

Trong hình ảnh có thể có: 1 người, văn bản

Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người

Trong hình ảnh có thể có: 4 người, mọi người đang cười

Trong hình ảnh có thể có: 4 người, văn bản

Trong hình ảnh có thể có: 2 người, văn bản

Không có mô tả ảnh.

Trong hình ảnh có thể có: 1 người

Trong hình ảnh có thể có: 1 người

Trong hình ảnh có thể có: 1 người, văn bản