Đảo ngữ là một dạng ngữ pháp xuất hiện rất nhiều trong các kì thi như: IELTS, TOEIC, TOFEL.. và các kì thi quốc gia cũng như trong giao tiếp. Vì vậy chúng ta cần phải nắm thật chắc kiến thức này.  Hôm nay, BEC sẽ cùng các bạn ôn lại những dạng đảo ngữ này nhé. 

1- Đảo ngữ với câu điều kiện: 

Đảo ngữ với câu điều kiện loại 1: 

Cách dùng: Dùng "should" thay cho "if", chuyển động từ của vế "if" ban đầu thành động từ nguyên thể

VD: If he studies hard, he will pass the exam.

Should he study hard, he will pass the exam.

Đảo ngữ câu điều kiện loại 2: 

Cách dùng:

  • Đối với câu điều kiện loại 2, dùng động từ "to be", ta dùng "were" thay cho "if".

VD: If I were you, I would love him. 

Were I you, I would love him. 

  • Đối với câu điều kiện loại 2, dùng động từ thường, ta dùng "were" thay cho "if" và chuyển động từ của vế "if" thành "to + động từ nguyên thể". 

VD: If I had two dollars, I would buy a cake. 

Were I to have two dollars, I would buy a cake. 

Đảo ngữ với câu điều kiện loại 3: 

Cách dùng: Dùng "had" thay cho "if"

VD: If she had worked hard last year, she would have passed the exam. 

Had she worked hard last year, she would have passed the exam. 

 

2- Đảo ngữ với "so...that" và "such...that" :

Đảo ngữ với "so..that": 

Cách dùng: So + Adj/Adv + trợ động từ + S + that ... 

VD: She is so rich that she can buy whatever she likes. 

So rich is she that she can buy whatever she likes. 

Đảo ngữ với "such...that": 

Cách dùng:   Such + to be + Noun + ... that ...  

Such + Noun + trợ động từ + S + V (nguyên thể) + that ... 

VD: He has such a big house that all people in this town can live in. 

Such a big house does he have that all people in this town can live in. 

 

3- Đảo ngữ với "Not...until": 

Cách dùng: Not untill + Noun/ mệnh đề + trợ động từ + mệnh đề 

VD1: Not untill very late last night did I get home. 

VD2: Not untill he had bad results did he get back his motivation to study. 

 

4- Đảo ngữ với các động từ bắt đầu bằng "Only": 

Các động từ thường được dùng đảo ngữ với "only""only when", "only by", "only after", "only with"

Cách dùng: Only + Noun/ Động từ dạng V-ing/ mệnh đề + trợ động từ + S ... 

VD1: Only by reading out loud can I remember these new words. 

VD2: Only when my mother come home will I have keys to unlock the door. 

VD3: Only with a dollar can you buy a burger. 

 

5- Đảo ngữ với "never", "at no time", "seldom", "hardly", "scarely", "rarely", "little": 

Cách dùng: Never/ at no time/ seldom/ hardly... + trợ động từ + S 

VD1: Never have I seen a better film than this one better. 

VD2: At no time should you go to work late again. 

VD3: Hardly do I go to school on foot. 

 

 

 

 

Like và Follow fanpage BEC English Centre để update thêm các từ vựng và Sample mẫu HOT nhất trong IELTS!

Tham gia ngay cộng đồng IELTS SPEAKING tại BEC : https://bitly.vn/1vby để cập nhật các bài học cũng như đề thi IELTS mới nhất từ cộng đồng các bạn học viên của BEC.

Chúc các bạn ôn tập thật tốt!