Topic mới toanh của quý 1/2021 có yêu cầu chúng mình mô tả A TIME WHEN YOU MISUNDERSTOOD SOMEONE - 1 lần bạn hiểu nhầm ai đó khá là thú vị và thực tế. Để giúp cho bài nói của chúng mình có nhiều màu sắc hơn, hãy học các từ vựng đồng nghĩa khi bạn hiểu nhầm hay diễn đạt sai ý của ai đó
 
1. Misunderstand (v) /ˌmɪs.ʌn.dəˈstænd/: to think you have understood someone or something when you have not: hiểu nhầm 
Example: If you think that these transport problems can be solved by building more roads, you completely misunderstand the nature of the problem.
 
 
2. Mistake (v) /mɪˈsteɪk/: to be wrong about or to fail to recognize something or someone: nhầm lẫn 
Example: You can't mistake their house - it has a bright yellow front door.
 
 
3. Misinterpret (v) /ˌmɪs.ɪnˈtɜː.prət/: to form an understanding that is not correct of something that is said or done: hiểu sai 
Example: My speech has been misinterpreted by the press.
 
 
4. Misconstrue (v) /ˌmɪs.kənˈstruː/: to form a false understanding of the meaning or intention of something that someone does or says:  hiểu sai
Example: She said Harris had misconstrued her comments.
 
 
5. Get the wrong idea (about someone or something) = To develop a belief or impression (about someone or something) that is untrue, incorrect, or has been misinterpreted or misunderstood: hiểu nhầm….
Example: I feel like I need to explain my actions, or you'll end up getting the wrong idea about me.
 
 
6. Take (something) the wrong way = To misunderstand or misinterpret something, especially in such a way as to take offense at what is said or done: hiểu nhầm
Example: Now, I hope you don't take this the wrong way, but I think it would be easier for everyone if you waited to visit until the baby is a few weeks old.
 
 
7. Get the false impression  /ɪmˈpreʃ.ən/: có ấn tượng sai rằng..
Example: When I first met him I got/had the false impression that he was a shy sort of person.
 
 
8. Bark up the wrong tree = take a wrong approach to something: hiểu lầm một vấn đề và do đó hành động cũng sai lầm.
Example: I think they are barking up the wrong tree by focusing on the problems they have. They should focus on the solutions instead.
 

Like và Follow fanpage BEC English Centre để update thêm các từ vựng và Sample mẫu HOT nhất trong IELTS!

Tham gia ngay cộng đồng IELTS SPEAKING tại BEC : https://bitly.vn/1vby để cập nhật các bài học cũng như đề thi IELTS mới nhất từ cộng đồng các bạn học viên của BEC.

Chúc các bạn ôn tập thật tốt!