Topic writing mới toanh đang hỏi bạn về chủ đề ROBOTS cực thú vị, đây cũng là 1 chủ để lớn thuộc lĩnh vực TECHNOLOGY - công nghệ và AI (trí tuệ nhân tạo), đây sẽ là topic khó nếu bạn không chuẩn bị kỹ lưỡng, cùng IELTS Trangbec làm thật tốt topic này qua bộ vocab bên dưới 
 
1. Robot (n) /ˈrəʊ.bɒt/: a machine controlled by a computer that is used to perform jobs automatically: rô bốt
Example: The surgery can be carried out by robots.
 
2. Robotics (n) /rəʊˈbɒt.ɪks/:  the science of making and using robots: Robot học
Example: Modern robotics is a rapidly expanding and growing field.
 
3. Robotic (a) /rəʊˈbɒt.ɪk/: relating to or like a robot: thuộc về rô bốt
Example: The labor to build it is now robotic and powered by free energy.
 
4. Artificial intelligence (n) /ˌɑː.tɪ.fɪʃ.əl ɪnˈtel.ɪ.dʒəns/ (A(I)- the study of how to produce machines that have some of the qualities that the human mind has, such as the ability to understand language, recognize pictures, solve problems, and learn: trí tuệ nhận tạo 
Example: His particular research interests were in Artificial Intelligence applied to advanced automation.
 
5. A robotic companion  /kəmˈpæn.jən/ (n): Người bạn đồng hành rô bốt
Example: What is a robot companion - Friend, assistant or butler?
 
6. Industrial robots: Robot công nghiệp
Example: Industrial robots perform tasks that were previously done by human operators.
 
7. Interactive robot: robot tương tác
Example: The interactive robot has five types of sensors that can detect the environment around it
 
8. Therapy Robots: rô bốt trị liệu
Example: There are 10 Therapy Robots Designed to Help Humans.
 
9. Social robots: Robot xã hội
Example: Social robots can be used in education as tutors or peer learners. 
 
10. Humanoid (n) /ˈhjuː.mə.nɔɪd/: a machine or creature with the appearance and qualities of a human: hình người
Example: The robot was humanoid in appearance. 
 
11. Automation (n) /ˌɔː.təˈmeɪ.ʃən/: the use of machines and computers that can operate without needing human control: sự tự động
Example: Automation and robotics have decreased the need for a large, highly skilled work force.
 

Like và Follow fanpage BEC English Centre để update thêm các từ vựng và Sample mẫu HOT nhất trong IELTS!

Tham gia ngay cộng đồng IELTS SPEAKING tại BEC : https://bitly.vn/1vby để cập nhật các bài học cũng như đề thi IELTS mới nhất từ cộng đồng các bạn học viên của BEC.

Chúc các bạn ôn tập thật tốt!