Topic mới toanh IELTS Speaking quý1/2022 có yêu cầu mem tả về câu chuyện bạn từng được nghe của 1 người bạn. Cùng IELTS Trangbec nói học các vocab thật tốt cho topic này như bên dưới để đạt được điểm tối đa!
 
1. Storytelling (n) /ˈstɔː.riˌtel.ɪŋ/: the activity of writing, telling, or reading stories: kể chuyện
Example: The celebration will include dance, song, and storytelling.
 
2. Storyteller (n) /ˈstɔː.riˌtel.ər/: a person who writes or tells stories, or reads them aloud: người kể
Example: My grandmother was a pretty good storyteller.
 
3. Storyline (n) /ˈstɔː.ri.laɪn/: (in a book, film, play, etc.) the plot (= the series of events that happen in it) - cốt chuyện
 
4. True-life story (n) /ˌtruː.laɪf ˈstɔː.ri/: a story that is based on real rather than imaginary events: câu chuyện có thật
 
5. Long story short = used when you do not tell all the details: nói tóm gọn lại thì
Example: Long story short, I got fired.
 
6. So the story goes : It is being said or rumored that this is the case, whether or not it is true: chuyện kể rằng….
Example: After filing for bankruptcy, the CEO fled the country and lives as a farmer in Tibet—so the story goes, anyway.
 
7. It's the same old story = said when talking about a bad situation that has happened many times before: vẫn là những câu chuyện cũ
Example: It’s the same old story - the rich get richer and the poor get poorer.
 

Like và Follow fanpage BEC English Centre để update thêm các từ vựng và Sample mẫu HOT nhất trong IELTS!

Tham gia ngay cộng đồng IELTS SPEAKING tại BEC : https://bitly.vn/1vby để cập nhật các bài học cũng như đề thi IELTS mới nhất từ cộng đồng các bạn học viên của BEC.

Chúc các bạn ôn tập thật tốt!