Đề thi Writing tháng 12/2021 năm nay hỏi y sì topic đã ra năm 2018 về trường chuyên lớp chọn khá thú vị: Some people think that school select students according to their academic abilities, while others believe that it is better to have students with different abilities studying together. Discuss both views and give your opinions.
 
Bạn đã nắm được rõ cách viết paraphase cho các cụm được giao trong bài, như chọn học sinh theo khả năng tương đồng cùng 1 lớp (ABLILITY-BASED GROUPING) hay mọi học sinh trình độ khác nhau được xếp 1 lớp (MIXED-ABILITY) chưa?
 
1. Mixed-ability (a) /ˌmɪkst.əˈbɪl.ə.ti/: involvingstudentsof different levels of ability: trình độ khác nhau
Example: mixed-ability teaching/classes
 
2. Mix-ability grouping = A mix-ability group: kết hợp nhóm có khả năng khác nhau
 
3. Students of different achievement levels = Students of different levels: học sinh có trình độ khác nhau
 
4. Streaming education = The practice of placing students with others with comparable skills or needs, as in classes or in groups within a class: giáo dục sắp xếp học sinh với những người khác có các kỹ năng hoặc nhu cầu tương đương
 
5. Select students on the basis of academic abilities: Chọn học sinh dựa trên năng lực học tập
 
6. Group students according to academic ability = group students of similar academic achievement =  Ability-based grouping: Phân nhóm học sinh theo năng lực học tập 
 
7.Catagorise students based on academic performances: phân loại học sinh dựa trên thành tích học tập
 
8. Form/ Group students of similar abilities = ability grouping: tạo nhóm các học viên có khả năng tương đương
 

Like và Follow fanpage BEC English Centre để update thêm các từ vựng và Sample mẫu HOT nhất trong IELTS!

Tham gia ngay cộng đồng IELTS SPEAKING tại BEC : https://bitly.vn/1vby để cập nhật các bài học cũng như đề thi IELTS mới nhất từ cộng đồng các bạn học viên của BEC.

Chúc các bạn ôn tập thật tốt!