Trong cuộc sống đôi khi chúng ta gặp phải những khó khăn hay thất bại Những lúc đó sẽ dùng từ gì để diễn tả mem nhỉ  Cùng học một số động từ với BEC nhé

1. BLOW (it)! : làm hỏng cái gì đó 

Example: Oh, blow it! I've forgotten to invite Paul to the party.
                That blows! = That sucks!
                I blew it!

2. CRASH (verb) /kræʃ/ - thường sử dụng khi nói về đồ công nghệ ví dụ như máy tính khi nó không hoạt động

Example: My laptop's crashed again.

3. CHOKE (verb) /tʃəʊk/ : thất bại

 => CHOKE ON something
Example: I choked on my test! = It means you did not do it well or you made a mistake.

4.  FUCK UP : phạm lỗi gì đó 

Example: You are a fuck up! = You are always making mistakes (stupid a bit)

5.  GO ASTRAY: làm cái gì đó sai

6. MAKE A MESS OF (DOING) STH:  tạo ra lỗi khi làm việc gì đó

Example: He makes a terrible mess when he's cooking.