Các bạn đã biết cải bắp tiếng anh là gì chưa nhỉ tongue-outCùng BEC học từ vựng về một số loại rau củ quả ngay thôi nào 

 1. Asparagus /əˈspærəɡəs/: măng tây
 2. Chick peas /tʃɪk piːz/: đậu hồi

 3. Corn /kɔːrn/: ngô

 4. Leek /liːk/: tỏi tây

 5. Lettuce /ˈletɪs/: rau diếp

 6. Eggplant /ˈeɡplænt/: cà tím

 7. Green beans / ɡriːn/ biːnz/: đậu xanh

 8. Carrot /ˈkærət/: cà rốt

 9. Mushroom /ˈmʌʃrʊm/: nấm

 10. Beetroot /ˈbiːtruːt/: củ cải đường

 11. Squash /skwɑːʃ/: bí

 12. Cucumber /ˈkjuːkʌmbər/: dưa chuột

 13. Potato /pəˈteɪtoʊ/: khoai tây

 14. Garlic /ˈɡɑːrlɪk/: tỏi

 15. Onion /ˈʌnjən/: hành

 16. Radish /ˈrædɪʃ/: củ cải

 17. Tomato /təˈmeɪtoʊ/: cà chua

 18. Marrow /ˈmæroʊ/: bí xanh

 19. Bell pepper / bel ˈpepər/: ớt ngọt

 20. Hot pepper /hɑːt ˈpepər/: ớt cay