Content này đảm bảo sẽ khiến nhiều mem thích thú đây. Khi mem được ai đó mời đi ăn mà kiểu mình đang quá nó rồi, hoặc trong bữa ăn muốn diễn tả Tôi quá no rồi (kiểu không thể nhét được thêm cái gì vào bụng nữa =)), thì ngoài cách nói I’M FULL ra mà ai cũng nói chúng mình có thể dùng 5 cách nói khác như bên dưới nhá 

1. Oh, I’m so full! tôi no quá rồi đây!

2. I’m stuffed!

stuffed

adjective /stʌft/ (of a person) having eaten enough or too much: no rồi (no quá do ăn nhiều)

"No more for me thanks - I'm stuffed.” (“tôi không ăn nữa đâu ạ, cảm ơn nhiều - tôi no quá rồi)

3. I couldn’t eat another bite!

4. I couldn't eat another thing - I'm full as an egg: tôi không thể nào ăn được thêm cái gì nữa! Tôi no quá rồi!

5. sb's eyes are bigger than their belly/stomach: something that you say when someone has taken more food than they can eat: con mắt to hơn cái bụng. Câu này dùng để tả trường hợp một người trông thấy thức ăn ngon nên lấy quá nhiều, không thể ăn hết được.

Example: Every time we have pizza I take way too much. Last time I couldn’t finish it, but I still ate so much I had to throw up. I guess you could say my eyes are bigger than my stomach. (Mỗi lần chúng tôi ăn món bánh pizza là tôi lấy quá nhiều. Lần vừa rồi, tôi đã không thể ăn hết miếng bánh được, nhưng tôi cũng ăn nhiều đến độ tôi phải nôn ra. Tôi nghĩ bạn có thể nói là con mắt tôi to hơn cái bụng)