CÁC CÁCH NÓI KHÁC CỦA “DO YOU UNDERSTAND?” - mem cùng các bạn học viên của BEC học hen. 

1. “Do you know what I mean? (Bạn hiểu ý tôi chứ?)”/ Do you see what I mean? (Bạn hiểu ý tôi chứ?)

Thường trong câu này, khi chúng ta giải thích cho ai về một định nghĩa nào đó mới mẻ hoặc diễn giải một cách thức nào đó, ta muốn chắc chắn rằng họ đã hiểu thì sẽ dùng “Do you know what I mean” thay vì “Do you understand”

2. Do you know what I’m talking about? (Bạn có biết tôi đang nói về cái gì không?)/ Do you know what I’m saying? (Hiểu ý tôi nói gì chứ?)

Nếu các bạn hay xem nhiều phim Mỹ thì sẽ thấy câu này xuất hiện khá nhiều trong những lời đe dọa phải không?

3. Does that make any sense? (Bạn thấy có lí không?)

Câu này có thể đứng ở cả 2 phía là người nói hoặc người nghe. Nếu ở phía người Nghe thì có ám chỉ rằng “Điều mà bạn vừa nói hơi vô lý”. Còn nếu như đứng ở phía người Nói thì có nghĩa là người đó đang tìm kiếm một sự đồng tình từ phía người Nghe.

4. Am I making any sense? (Tôi nói bạn có hiểu không?)

Giống như câu trên nhưng chỉ ở phía người Nói.

5. Are you following me? (Bạn vẫn theo kịp ý tôi chứ?)

Khi bạn đang thuyết trình một bài dài và bạn bỗng dừng lại để hỏi tất cả mọi người ở dưới liệu rằng họ có theo dõi được hết những gì mà bạn vừa nói không! Một trong những ví dụ điển hình đó chính là câu nói của bác Hồ “Tôi nói đồng bào có nghe rõ không?”

6. Don’t you see (Bạn hiểu chứ?) 

Hơi mang hướng thách thức hoặc đe dọa hoặc áp đặt khi nói “Don’t you see?”

7. Do you get the picture? (Bạn có hiểu đại ý không?)

Khi bạn kết thúc một bài thuyết trình, bạn muốn chắc chắn rằng mọi người đã hiểu và mường tượng ra những gì bạn muốn truyền đạt, bạn sẽ dùng “Do you get the picture” để hỏi mọi người đã hiểu đại ý của toàn bài chưa.

8. Do you get it? ? (Hiểu chưa)/Get my drift? (Hiểu ý tôi chứ?)

Một câu nói gọn, nhanh chóng và được sử dụng khá nhiều trong văn nói mang nghĩa là “Bạn đã hiểu tôi nói gì chưa?”

Take note and apply it accordingly then.

Happy studying!

BEC team.