Để đưa ra lời khuyên, nhắc nhở bằng tiếng Hàn, chúng ta sử dụng cấu trúc "Đừng làm gì đó" là Động từ +지 마세요. Chủ đề tiếng Hàn lần này, chúng ta sẽ tìm hiểu những mẫu câu Lời khuyên.
 
1. 마시지 마세요 .
Đừng uống (rượu bia) nữa .
 
2. 시끄럽지 마세요.
Đừng ồn .
 
3. 조심하세요 .
Cẩn thận .
 
4.천천히 조심하세요 .
Từ từ và cẩn thận nhé.
 
5. 너무 많이마시지 마세요
Đừng uống quá nhiều .
 
6. 좀작게 말해주세요 .
Nói nhỏ một chút .
 
7. 걱정하지 마세요 
Đừng lo lắng .
 
8. 주저하지 마세요 
Đừng ngần ngại .
 
9. 열심히 공부하세요.
Hãy học hành chăm chỉ.
 
10. 울지 마세요.