Topic HAPPINESS - hạnh phúc - 1 khái niệm khá trừu tượng đã xuất hiện ở part 1 quý 1/2021. Nhiều bạn vẫn chưa có nhiều ý tưởng cho topic này hay trả lời sao cho mượt mà thì càng cần tìm hiểu sâu để có câu trả lời mượt mà nhất có thể. Sample bên dưới do chính cô Trang biên soạn có thể giúp bạn thấy cách dùng từ collocations cực tự nhiên, idioms đúng văn cảnh và có ví dụ đầy đủ sẽ giúp bạn chiếm được thiện cảm của giám thị vô cùng.  
 
WHAT IS HAPPINESS? Hạnh phúc là gì? 
 
 
 
 
Vocabulary highlights:
 
1. Abstract (a) /ˈæb.strækt/: existing as an idea, feeling, or quality, not as a material object: trìu tượng
Example: Truth and beauty are abstract concepts.
 
2. Put your finger on sth = to discover the exact reason why a situation is a way it is, especially when something is wrong: hiểu gì đó ngọn ngành
Example: There's something odd about him, but I can't quite put my finger on it.
 
3. Content (a) /kənˈtent/: pleased with your situation and not hoping for change or improvement: hài lòng
Example: He seems fairly content with (his) life.
 
4. Stable (a) /ˈsteɪ.bəl/: firmly fixed or not likely to move or change: ổn định
Example: After several part-time jobs, he's now got a stable job in a bank.
 
5. Day in day out = (especially of something boring) done or happening every day for a long period of time: hàng ngày
Example: I have to do the same boring jobs day in day out.
 
6. Have a whale of a time = to enjoy yourself very much: có thời gian tuyệt vời
Example: We had a whale of a time on holiday.
 
7. Tickle sb's fancy = If something tickles your fancy, you like it and want to have it: khiến…thích thú…
Example: Does anything on the menu tickle your fancy?
 
8. Grateful (a) /ˈɡreɪt.fəl/: showing or expressing thanks, especially to another person: biết ơn
Example: I’m so grateful (to you) for all that you've done.
 
9. Abundance (n) /əˈbʌn.dəns/: the situation in which there is more than enough of something: đủ đầy
Example: There was an abundance of food at the wedding.
 

Like và Follow fanpage BEC English Centre để update thêm các từ vựng và Sample mẫu HOT nhất trong IELTS!

Tham gia ngay cộng đồng IELTS SPEAKING tại BEC : https://bitly.vn/1vby để cập nhật các bài học cũng như đề thi IELTS mới nhất từ cộng đồng các bạn học viên của BEC.

Chúc các bạn ôn tập thật tốt!