Một trong những kĩ năng cơ bản và quan trọng để giúp các bạn nói tốt chính là LISTENING. Vậy làm sao để cải thiện cũng như nâng cao band điểm LISTENING, hôm nay BEC xin cung cấp cho các bạn các bí quyết nằm lòng để lấy được điểm số IELTS nghe như mong đợi. Khác với 3 kĩ năng nói, đọc, viết - Listening là 1 kĩ năng hết sức đặc thù mà chỉ có bản thân người học mới cứu mình được thôi vì nếu không có sự thực hành, đắm mình nghe hàng ngày bằng tiếng Anh qua News, chương trình tiếng Anh hay làm test đều đặn thì không có thầy cô nào có thể giúp bạn đạt được điểm số như mong muốn cả. Đối với những bạn đã, đang và chiến đấu IELTS thì các Tips - bí quyết bên dưới là những GOLDEN RULES - qui tắc vàng chiến đấu với kĩ năng này 

1. Practice practice practice makes perfect - Bear in mind that there’s no shortcut or magic to get a high IELTS Score without practicing daily and study seriously.

BEC vẫn luôn phải nhắc các mem khắc cốt ghi tâm là không có điều kì diệu gì cho để lấy điểm nghe IELTS cả, nếu không nghe hàng ngày thì không bao giờ có chuyện bạn sẽ chinh phục được điểm IELTS cao ==> vậy nên mem chịu khó nghe hàng ngày thật nhiều vào nhé, bao gồm cả nghe backgroud music (âm thanh nền) khi mình rửa bát, lau nhà, đánh răng bla bla.. và cả cùng kết hợp luyện nghe đề tập trung và check tape scripts rõ ràng chi tiết.

2.  Spell carefully (if you make a spelling mistake, you don’t get a mark so try your best to spell things correctly)

Đánh vần cẩn thận (nếu bạn mắc lỗi chính tả, bạn sẽ không có điểm vì vậy hãy cố gắng hết sức để đánh vần chính xác)

3.  Learn the pronunciation of letters British English and American English (go back over how to say the letters in British English because the IELTS Test is mainly in British accent ==> so that you will not get socked with different accents)

Tìm hiểu cách phát âm của các chữ cái Anh Anh và Mỹ Anh (quay trở lại cách nói các chữ cái bằng tiếng Anh vì bài thi IELTS chủ yếu là giọng Anh ==> để bạn không bị socked với các điểm nhấn khác nhau)

4. You only hear the recordings once - so write the answers as you listen => DON’T STRESS!.

Bạn chỉ nghe các bài ghi âm một lần - vì vậy hãy viết câu trả lời khi bạn nghe.

5. Listen carefully to the introduction for each section and try to imagine what the speakers will talk about. This will give you useful information about the situation and the speakers. 

Lắng nghe cẩn thận phần giới thiệu cho mỗi phần và cố gắng tưởng tượng những gì người nói sẽ nói. Điều này sẽ cung cấp cho bạn thông tin hữu ích về tình hình và diễn giả.

6. In the real test, you have time at the beginning of each section to look at the task. Use this time well to read the questions and think about the topics.

Trong bài thi thực tế, bạn có thời gian ở đầu mỗi phần để xem yêu cầu đề bài. Hãy sử dụng thời gian này tốt để đọc các câu hỏi và suy nghĩ về các chủ đề.

7. The questions always follow the order of the recording. Don’t panic if you miss one question - look ahead and think about the next one.- Các câu hỏi luôn theo thứ tự của bài nghe.

Vì vậy đừng hoảng sợ nếu bạn bỏ lỡ một câu hỏi nhé- hãy nhìn về phía trước và nghĩ về câu hỏi tiếp theo.

8. Write clearly when you transfer your answers to the answer sheet.

Viết rõ ràng khi bạn chuyển câu trả lời của bạn vào phiếu trả lời.

9. When you read the question, you may fine it helpful to think of words to listen for which have a similar meaning (synonyms).

Khi bạn đọc câu hỏi, bạn sẽ thấy hữu dụng khi suy nghĩ về những từ để nghe có ý nghĩa tương tự (từ đồng nghĩa) như luggage = baggage, reservation = booking, holiday = vacation)

10. Listen to the intonation of the speaker as this could help you to decide whether the sentence is positive or negative.

Lắng nghe ngữ điệu của người nói vì điều này có thể giúp bạn quyết định câu nói đó là mang nghĩa tích cực hay tiêu cực.

11. It is useful to underline key words in the question to help focus on the words (or similar words) to listen for.

Sẽ rất hữu ích khi các bạn gạch dưới các từ khóa trong câu hỏi để giúp tập trung vào các từ (hoặc các từ tương tự) để lắng nghe.

Source: https://www.youtube.com/watch?v=-8vLQ2h1HHc&t=102s (Engvid channel) and IELTS TIPS - Sam Mc Carter)