Topic speaking part 2, quý 1/2021 có hỏi bạn 1 topic cực thú ví đó là DESCRIBE A TIME YOU MADE A PROMISE TO DO SOMETHING - miêu tả 1 lần bạn hứa ai đó làm gì. Để giúp cho tiêu chí LX - Lexical Resource đa dạng chúng mình cần bổ sung cho minh bộ từ vựng thật chắc chắn, cùng check danh sách bên dưới mà IELTS Trangbec đã liệt kê cực rõ ràng mà cụ thể mà bạn tha hồ áp dụng.
 
1. Make a promise = to tell someone that one will definitely do something in the future: hứa rằng
Example: He made a promise to help her.
 
 
2. Promise someone something /ˈprɒm.ɪs/: to tell someone that you will certainly do something: hứa với ai điều gì 
Example: Promise me (that) you won't tell him.
 
 
3. Give your word = to promise: hứa
Example: He gave his word that he would marry her and she had no cause to doubt him.
 
 
4. A promise is a promise = A phrase emphasizing that a promise should be kept: giữ lời hứa 
Example: I know you feel differently now, but you said you would help me, and a promise is a promise!
 
 
5. Keep a promise = to do/not do what you said that you would do: giữ lời hứa
Example: If I make a promise, I like to keep it.
 
 
6. Keep your promise/word = to do what you have told someone that you would do: giữ lời hứa 
Example: I made a promise to you and I intend to keep it.
 
 
7. Swear (v) /sweər/: to promise or say firmly that you are telling the truth or that you will do something or behave in a particular way: thề thốt 
Example: I don't know anything about what happened, I swear (it).
 
 
8. Assure (v) /əˈʃɔːr/: to tell someone confidently that something is true, especially so that they do not worry: đảm bảo 
Example: ”Don't worry, your car will be ready tomorrow," the mechanic assured him.
 
 
9.Assurance (n) /əˈʃɔː.rəns/: a promise: lời hứa 
Example: She gave me her assurance (that) she would sign the contract immediately.
 
 
10. Vow (n) /vaʊ/: a serious promise or decision: thề nguyện 
Example: She took/made a vow never to lend money to anyone again.
 
 
11. Guarantee (v) /ˌɡær.ənˈtiː/: to promise that something will happen or exist: đảm bảo
Example: The label on this bread says it is guaranteed free of/from preservatives (= it contains no preservatives).
 
 
12. Pledge (v) /pledʒ/: to make a serious or formal promise to give or do something: hứa/ cam kết
Example: We are asking people to pledge their support for our campaign.
 
 

Like và Follow fanpage BEC English Centre để update thêm các từ vựng và Sample mẫu HOT nhất trong IELTS!

Tham gia ngay cộng đồng IELTS SPEAKING tại BEC : https://bitly.vn/1vby để cập nhật các bài học cũng như đề thi IELTS mới nhất từ cộng đồng các bạn học viên của BEC.

Chúc các bạn ôn tập thật tốt!