Đề thi IELTS Writing mới ra tuần vừa rồi có hỏi mem về “INTERNET ACCESS helps young people and workers achieve their education and work goals more easily than before. To what extent do you agree or disagree?” 
 
Đề khá dễ thở có từ ACHIEVE - đạt được quá quen thuộc rồi, tuy nhiên nhiều bạn còn chưa nắm được các từ đồng nghĩa đi với từ ACHIEVE cũng như các cụm khá hay đi với từ này.
 
1. Attain (v) /əˈteɪn/: to reachor succeedin getting something: đạt được 
Example: He has attained the highest grade in his music exams.
 
2. Attainment (n) /əˈteɪn.mənt/: the actof achievingsomething: thành tựu 
Example: attainment targets
 
3. Accomplish (v) /əˈkʌm.plɪʃ/: to finishsomething successfullyor to achieve something: đạt được 
Example: The students accomplished the task in less than ten minutes.
 
4. Accomplishment (n) /əˈkʌm.plɪʃ.mənt/: something that is successful, or that is achievedafter a lot of workor effort: thành tựu 
Example: Getting the two leaders to sign a peace treaty was his greatest accomplishment.
 
5. Fulfill (v) /fʊlˈfɪl/: to do something that is expected, hopedfor, or promised, or to causeit to happen: đạt được
Example: At the age of 45, she finally fulfilled her ambition to run a marathon.
 
6. Achieve the impossible = To succeed at or overcome a task that is thought to be outside the realm of possibility: đạt được điều không thể
Example: People can achieve the impossible if they work together.
 
7. Achievement test (n) /əˈtʃiːv.mənt ˌtest/: a testof a student’s knowledgeof a subject, which can be compared with the performance of other students taking the same test: Kiểm tra thành tích
 
8. Achievable (a) /əˈtʃiː.və.bəl/: An achievable task, ambition, etc. is one that is possibleto achieve: có thể đạt được
Example: Before you set your targets, make sure that they are achievable.
 

Like và Follow fanpage BEC English Centre để update thêm các từ vựng và Sample mẫu HOT nhất trong IELTS!

Tham gia ngay cộng đồng IELTS SPEAKING tại BEC : https://bitly.vn/1vby để cập nhật các bài học cũng như đề thi IELTS mới nhất từ cộng đồng các bạn học viên của BEC.

Chúc các bạn ôn tập thật tốt!