Việc dùng linh hoạt các cụm giới từ sẽ giúp bạn hình thành được câu dài hơn, có màu sắc hơn cũng như thể hiện được ngữ pháp tốt. Ví dụ thay vì nói REPRESENT đại diện cho các ai/cái gì chúng mình có cụm ON BEHALF OF rất hay
 
1. BY MEANS OF = used to show the method used: phương tiện/thức của…
Example: Students are selected for scholarships by means of an open, national competition.
 
 
2. IN HONOR OF = as a celebration of or expression of respect for: vinh danh
Example: They're having a dinner in honor of the new coach. 
 
 
3. IN PLACE OF SB/STH= instead of someone or something: thay thế cho..
Example: You can use margarine in place of butter in some recipes.
 
 
4. IN VIOLATION OF = in a way that is not allowed by (a law or rule): vi phạm 
Example: The evidence was seized in violation of the law.
 
 
5. IN CHARGE OF = to be responsible for: chịu trách nhiệm cho các gì..
Example: He was in charge of civil aviation matters.
 
6. IN POSSESSION OF: If you are in possession of something you have it with you: sở hữu
Example: He was in possession of two tickets to the concert.
 
 
7. IN RESPECT OF= with respect to = in connection with something: đối với…
Example: Legislation will be introduced in respect of the proposals in the Finance Bill. 
 
8. ON BEHALF OF SB = representing: đại diện, thay mặt cho…
Example: On behalf of the entire company, I would like to thank you for all your work.
 
 

Like và Follow fanpage BEC English Centre để update thêm các từ vựng và Sample mẫu HOT nhất trong IELTS!

Tham gia ngay cộng đồng IELTS SPEAKING tại BEC : https://bitly.vn/1vby để cập nhật các bài học cũng như đề thi IELTS mới nhất từ cộng đồng các bạn học viên của BEC.

Chúc các bạn ôn tập thật tốt!