Một thực tế khá thú vị là đến giờ nhiều bạn vẫn chưa biết “déjà vu” là gì hay chưa biết cách nói “vị giác - TASTE” là gì trong tiếng Anh? Hay thần giao cách cảm là gì? Đừng lo, các từ này đều cực cơ bản và dễ nhớ mà IELTS Trangbec đã liệt kê kĩ bên dưới, chúng mình chỉ cần học thật kĩ và áp dụng vào các bài nói của mình thật tốt là được!
 
1. Telepathy (n) /təˈlep.ə.θi/: the ability to know what is in someone else's mind, or to communicate with someone mentally, without using words or other physical signals: thần giao cách cảm
 
2. Premonition (n) /ˌprem.əˈnɪʃ.ən/: a feeling that something, especially something unpleasant, is going to happen: linh cảm 
Example: He had a premonition that his plane would crash, so he took the train.
 
3. Intuition (n) /ˌɪn.tʃuːˈɪʃ.ən/: (knowledge from) an ability to understand or know something immediately based on your feelings rather than facts: trực giác 
Example: Often there's no clear evidence one way or the other and you just have to base your judgment on intuition.
 
4. Déjà vu (b)/ˌdeɪ.ʒɑː ˈvuː/: the strange feeling that in some way you have already experienced what is happening now: cảm giác quen thuộc (đã từng trải qua)
Example: When I met her, I had a strange feeling of déjà vu.
 
5. Sight (n) /sɑɪt/: the ability to see, or the act of seeing something: thị giác
Example: Machines don’t have a sense of sight.
 
6. Hearing (n) /ˈhɪə.rɪŋ/: the ability to hear: thính giác
Example: He’s getting old and his hearing isn't very good.
 
7. Taste (n) /teɪst/: a flavor and feeling produced by food or drink in your mouth that tells you what it is and lets you appreciate it, or the ability to have this feeling: vị giác 
Example: I’ve lost my taste for (= stopped enjoying the taste of) spicy foods.
 
8. Touch (n) /tʌtʃ/: the ability to know what something is like by feeling it with the fingers: xúc giác 
Example: the sense of touch
 
9. Smell (n) /smel/: the ability to notice or discover a substance in the air by using the nose: khướu giác
Example: smell is one of the five senses.
 

Like và Follow fanpage BEC English Centre để update thêm các từ vựng và Sample mẫu HOT nhất trong IELTS!

Tham gia ngay cộng đồng IELTS SPEAKING tại BEC : https://bitly.vn/1vby để cập nhật các bài học cũng như đề thi IELTS mới nhất từ cộng đồng các bạn học viên của BEC.

Chúc các bạn ôn tập thật tốt!