Khi làm bài cũng như khi viết, đặc biệt là các sĩ tử đi thi Đại học thường xuyên bị bối rối khi gặp tính từ đuôi “ING” VÀ đuôi “ED” trong bài. Hôm nay cùng BEC phân biệt sự khác nhau của các tính từ này nhé

 

1. Tính từ đuôi -ed

- Tính từ đuôi ‘ed’ thường mô tả cảm xúc mà người nói thể hiện cảm xúc về một sự việc, hay một cái gì đó

- Tính từ đuôi ‘ed’ mang tính chủ quan

  Ví dụ:    I was very bored in the maths lesson. I almost fell asleep.

               He was surprised to see Helen. She’d told him she was going to Australia.

 

2. Tính từ đuôi -ing

- Tính từ đuôi ‘ing’ lại mô tả những nguyên nhân, hay điều gì đó tác động đến tâm trạng của người được nói tới hay mô tả sự vật, sự việc hoàn cảnh nào đó.  

- Tính từ đuôi ‘ing’ mang tính khách quan

  Ví dụ: Have you seen that film? It’s absolutely terrifying.

          I can’t eat this! It’s disgusting! What is it?

Kết quả hình ảnh cho ing và ed

 

Cùng BEC phân tích thêm một số ví dụ để hiểu rõ hơn về tính chất của 2 đuôi tính từ này nhé:

    Ví dụ : He talks about the weather for hours. He’s so boring.

            (Anh ấy nói về thời tiết cả tiếng đồng hồ. Anh ấy thật nhàm chán)

 Như vậy trong câu ví dụ trên việc anh ấy nói cả tiếng nhàm chán chứ không phải anh ấy cảm thấy nhàm chán, vậy nên chúng ta phải sử dụng tính từ đuôi ING

 

Chú ý không có : I was very boring at the party so I went home.

Vì  tính từ trong câu trên là cảm xúc của người nói chứ không phải tính chất của sự vật hay sự việc nào đó, nên chúng ta phải nói như sau: “I was very bored at the party so I went home”

Dưới đây là một số tính từ có cả hai dạng đuôi “ing” và “ed”:

  • Amused/ amusing
  • Annoyed/ annoying
  • Confused/ confusing
  • Disappointed/ disappointing
  • Excited/ exciting
  • Exhausted/ exhausting
  • Frightened/ frightening
  • Satisfied/ satisfying
  • Shocked/ shocking

 

Cùng luyện tập một chút về tính từ đuôi “ING”- “ED” với bài tập nhỏ dưới đây nhé           

 

1.    You look really ________ . Why don't you go to bed?

A.    tired

B.    tiring

2.    Sit down - I've got some very __________ news for you.Top of Form

A.    excited

B.    excting

3.    He's got a very ___________ habit of always interrupting people

A.    annoyed

B.    annoying

4.    I'm very ___________ by your behaviour

A.   disappointed

B.     disappointing

 

 

Answer:

1.A

2. B

3. B

4.A