Bài Học

IELTS SPEAKING : POSITIVE IDIOMS
  • 21 T 8 2018
  • 0

IELTS SPEAKING : POSITIVE IDIOMS

Idioms, idioms, idioms ... Việc dùng được các cụm thành ngữ tự nhiên, phổ biến sẽ luôn giúp mem có cách nói thật tự nhiên và c ...

IELTS VOCABULARY : ADJECTIVES TO DESCRIBE AN ADVERTISMENT
  • 30 T 6 2018
  • 0

IELTS VOCABULARY : ADJECTIVES TO DESCRIBE AN ...

Quảng cáo là một trong những Topic khó nhằn. Mem cùng BEC học một số tính từ chỉ quảng cáo hen 1. convincing  /kənˈvɪn.sɪŋ/ C1 able to make you bel ...

IELTS VOCABULARY : ADJECTIVES TO DESCRIBE A PAINTING
  • 30 T 6 2018
  • 0

IELTS VOCABULARY : ADJECTIVES TO DESCRIBE A P ...

ART luôn là một trong những topic challenging (khó nhất) trong IELTS SPEAKING PART 2 bởi vậy team nhà BEC đã có 1 buổi outing dẫn các học đi xem thực tế ...

Đăng ký nhận tư vấn