Bài Học

Xem thêm

IELTS VOCABULARY: BANH CHUNG

BANH CHUNG (squảe sticky rice cake): a traditional Vietnamese rice cake which is made from glutinous rice, mung beans, pork and other ingredients.Example: Banh chung are made with just a handful of ...

Xem thêm

IELTS VOCABULARY: Some ADVICE-RELATED IDIOMS ...

Cue card part 2 của IELTS Speaking quý 1/2021 có đang hỏi các bạn về “DESCRIBE A TIME THAT YOU GAVE ADVICE TO SOMEONE” - hãy kể 1 lần bạn đưa lời khuyên c ...

Xem thêm

IELTS SPEAKING PART 2: Describe an art exhibi ...

Topic part 2 khó kinh điển của quý 1/2021 IELTS SPEAKING có yêu cầu bạn mô tả một triển lãm nghệ thuật mà bạn đã đến thăm (an art exhibi ...

Xem thêm

IELTS WRITING: CRIME VOCABULARY - từ vựng chủ ...

Chủ đề CRIME đang được dự đoán là hỏi khá nhiều trong các bài thi IELTS WRITING. Để làm tốt topic này chúng mình cùng IELTS T ...

Xem thêm

IELTS VOCABULARY : WISHFUL THINKING

  WISHFUL THINKING (noun) /ˌwɪʃ.fəl ˈθɪŋ.kɪŋ/: the imagining or discussion of a very unlikely future event or situation as if it were possible and might one day happen: niềm tin dựa v&ag ...

Xem thêm

IELTS SPEAKING: WHAT KIND OF DECORATION DO YO ...

Topic DECORATION đang được hỏi trong quý 1 của IELTS SPeaking khá nhiều và khiến nhiều bạn khá nhức đầu, để làm tốt được topic này chúng mình c& ...

Xem thêm

IELTS VOCABULARY: BLOW AWAY THE COBWEBS

  BLOW AWAY THE COBWEBS = thổi bay mạng nhện -> tràn đầy năng lượng, hứng khởi, tươi mới. Example: A cycle through the park might blow away the cobwebs.   Blow the cobwebs a ...

Xem thêm

IELTS VOCABULARY: BIRTHDAYS Vocabulary - từ v ...

Topic BIRTHDAYS đang được hỏi khá nhiều ở IELTS Speaking part 1, để trả lời tốt cho topic này chúng mình cần trang bị các từ vựng cần thiết xoay quanh chủ đề n&agrav ...

Xem thêm

IELTS Writing: PASSIVE PREPOSITIONAL VERBS - ...

Một nguyên tắc vàng để lấy được điểm viết cao IELTS là các câu chúng mình viết cần phải được diễn đạt ở thể bị động. Content này chúng m&ig ...